Monday, September 22, 2014


ပထမဦးစြာcircuit ကိုပံုပါအတိုင္းsupply ႏွင့္တပ္ထားရပါမည္။
ထိုသို႕တပ္ထားသည့္အေနအထားတြင္ေအာက္ေဖၚျပပါ conector တြင္ 1.4V ရွိ/မရွိ ပထမဦးစြာ စစ္ရပါမည္။ထုိ႔ေနာက္ circuit တြင္ရွိေသာ power key ၏ pin ငုတ္ကုိသြားပါ။၄င္း pin ငုတ္ေလး အေၾကာင္းနည္းနည္းေျပာခ်င္ပါတယ္။
အစြန္းနားေလးတြင္ရွိေသာ pinသည္socket၏ပါဝါခလုတ္အလယ္သို႕ေရာက္ပါသည္။

ထိုပါဝါခလုတ္၏ေဘးအဝိုင္းသည္ground ျဖစ္ပါသည္။အဓိပၸါယ္ကေတာ့ပါဝါႏူိးရန္ power IC မွထြက္လာသည့္signalကိုground ခ်ေပးလိုက္ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ပါဝါခလုတ္ႏွိပ္လိုက္လွ်င္3.7Vမွ0V ေျပာင္းျခင္းကိုသိရွိရန္အတြက္supplyတြင္testဘက္သို႕လွည့္၍ test မီတာတိုင္းရန္ လက္တံအနီျဖင့္ေထာက္ရပါမည္။ထိုအခါsupplyမွvoltၾကည့္သည့္digitalဒိုင္ခြက္ တြင္ပါဝါမႏိူးမွီ 3.7V ျပေနျပီး၊ ပါဝါနိဳးသည္ႏွင့္ 0V သို႕ေျပာင္းျပျခင္းျဖင့္ Power ic ပါဝါခလုတ္သို႕တစ္လိုင္း၊transistorသို႕တစ္လိုင္းဆက္သြယ္မွဳ႕ေကာင္းမြန္ေၾကာင္းစစ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။
အထက္ပါ 3.7V မွ 0V ေျပာင္းသည့္ လိုင္းႏွင့္ 3.4V ထြက္သည့္လိုင္းသည္power icမွထြက္လာေသာလိုင္းျဖစ္သည္။ ထိုေနရာvoltမ်ားမေတြ႕ပါကtransistorပ်က္လွ်င္၊ ၎ ေဘးမွ diode ပ်က္လွ်င္၊ထိုvoltမ်ားကိုေတြ႕ရမည္မဟုတ္ပါ။ထို႔အတူ power ic ခဲလြတ္ျခင္းႏွင့္ပ်က္ျခင္းတခုခုဆိုလွ်င္လည္းထိုvoltကိုေတြ႔ရမည္မဟုတ္ပါ။စက္နိဳးျပီဆိုရင္ေတာ့ 3.4vေနရာမွာ3.6v,3.7vရွိလာျပီး0vသို႔ေျပာင္းသည့္ေနရာတြင္ ေတာက္ေရွာက္ 0v အျဖစ္
ေရာက္သြားပါမည္။ အားလံုးေကာင္းျပီဆိုလွ်င္ ဆက္သြားပါမည္။
အထက္ပါပံုထည္းကအတိုင္း volt မ်ားရွိ/မရွိ စစ္ရပါမည္။ထိုေနရာမ်ားတြင္ 3.6V/3.7Vျပေနမည္ဆိုပါက power ic ခဲခ်က္မ်ားလြတ္ေနျခင္းဟု သတ္မွတ္ပါမည္။ဒါမွမဟုတ္မည္သည့္volt မွမျပပဲရွိေနလွ်င္batteryconector မွtransistor,diodeတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
3.3Vျပရမည့္အစားတလံုးသို႔မဟုတ္ႏွစ္လံုး၊သံုးလံုးေလာက္က0Vျဖစ္ေနခဲ့လွ်င္ထို 0V ျပေနေသာအစိတ္အပိုင္းမ်ား
shortေၾကာင့္သာျဖစ္သည္။ထို 0V ျပေနသည့္ အပိုင္းကို ျဖဳတ္လိုက္လွ်င္ အစားထိုးျပန္မတပ္မွီ ထိုေနရာမ်ားတြင္3.6V,3.7V ကို ေတြ႔ရမည္ျဖစ္ျပီးအစားထိုးတပ္၍ ျပန္တိုင္းမည္ဆိုလွ်င္ 3.3V,3.4V ကိုျပန္ေတြ႔ရပါလိမ့္မည္။
3.3Vျပရမည့္ အစားတလံုးသို႔မဟုတ ္ႏွစ္လံုး၊သံုးလံုး ေလာက္က0Vျဖစ္ေနခဲ့လွ်င္ထို0Vျပေနေသာအစိတ္အပိုင္းမ်ားshortေၾကာင့္သာျဖစ္သည္။
ထို0Vျပေနသည့္အပိုင္းကိုျဖဳတ္လိုက္လွ်င္အစားထိုးျပန္မတပ္မွီထိုေနရာမ်ားတြင္3.6V,3.7Vကိုေတြ႔ရမည္ျဖစ္ျပီးအစားထိုးတပ္၍ ျပန္တိုင္းမည္ ဆိုလွ်င္ 3.3V,3.4Vကိုျပန္ေတြ႔ရပါလိမ့္မည္။ဒီအပိုင္းအားလံုးအဆင္ေျပျပီဆိုလွ်င္crystalကိုဆက္စစ္ပါမည္။
စက္တလံုးနိဳးျခင္းမနိဳးျခင္း၏အေရးအၾကီးဆံုးအစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည္။ထိုcrystal အလုပ္မလုပ္လွ်င္ လံုးဝ နိဳးမည္ မဟုတ္ပါ။ေအာက္ကပုံကုိၾကည့္ပါ....မျမင္ရပါက ပုံၾကီးခ်ဲ႕ၾကည္႔ပါ...

32.768 KHz လွိဳင္းကို ထုတ္ေပးပါသည္။XTAK32_IN ဆိုေသာဘက္တြင္00.1v,00.2v တခုခုရွိေနရပါမည္။ထိုေနရာvolt မေတြ႔ခဲ့လွ်င္Power ic မွ oscillation မထြက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ C321 short ျဖစ္ေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။
ပါဝါခလုတ္မႏွိပ္္မွီ XTAL32K_OUT ဆိုေသာဘက္သို႔ supply test ဘက္မွလက္တံအနီကို
ေထာက္ထားျပီးပါဝါခလုတ္ႏွိပ္ပါ။ထိုအခါcrystalေကာင္းမည္ဆိုပါကထိုေနရာတြင္စကၠန္႔ပိုင္းေလာက္00.1V,00.2Vကိုေတြ႔ရပါလိမ့္မည္။အမွန္တကယ္crystalေကာင္မေကာင္းဆိုသည္မွာ Oscilloscope ျဖင့္တိုင္းမွအတိအက်သိနိဳင္ပါသည္။အခု နည္းလမ္းမွာ 
အဆင္အေျပဆံုးႏွင့္အလြယ္ကူဆံုး ဟု႔ေျပာရပါလိမ့္မည္။
 အကယ္၍ XTAL32K_OUTတြင္voltမေတြ႔ခဲ့လွ်င္ crystal ပ်က္ျခင္း သို႔မဟုတ္ C320 short
က်ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။၎တို႔ကိုလဲေပးလိုက္လွ်င္ အားလံုးအဆင္ေျပျပီး ေအာက္ပါ
ပံုအတိုင္း volt ထြက္ ေတြ႔ရျပီဆိုလွ်င္၎ စက္သားသည္ ေကာင္းမြန္စြာ နိဳးေနျခင္းကို
ေတြ႔ရပါလိမ့္မည္။
circuit တြင္နိဳးသြားသည္ဆိုသည္ႏွင့္ပထမျပေနေသာ3.3v/3.4v တို႔သည္ အသီးသီး3.6v/3.7v
သို႔ေျပာင္း၍ power ic မွထပ္မံထြက္လာေသာvolt အသီးသီးကိုေတြ႔ရွိရမည္ျဖစ္သည္။
ထိုကဲ့သို႔ volt အသီးသီးကို စံုလင္စြာေတြ႔ရွိမွသာ ပထမအဆင့္စက္နိဳးသံုးသပ္ခ်က္ရရွိပါမည္။
ဒုတိယသံုးသပ္ခ်က္ကို ဆက္ေလ့လါပါမည္။ဒီအပိုင္းကေတာ့ cpu ႏွင့္ emmc အပိုင္းပါ။ေအာက္က
ပံုမွာေတြ႔ရသလို volt မ်ားထြက္ျခင္းရွိ-မရွိကိုစစ္ရပါမည္။
ဒီအပိုင္းကို စစ္ၾကည့္ရျခင္းအေၾကာင္းရင္းမွာ-တခ်ိဳ႕ေသာစက္မ်ားတြင္ ပါဝါခလုတ္သို႔ 1.4v
ထြက္ရွိေသာ္လည္းစက္နိဳးလိုက္လွ်င္ 0.3 amp အထိတက္ျပီး ျပန္လႊတ္လွ်င္ amp ျပန္က်ျခင္းႏွင့္
transistor 0v ေျပာင္းမည့္ငုတ္တြင္ 3.7v ထြက္ရမည့္အစား volt လံုးဝမရွိျခင္း။
Power ic တြင္ မူရင္းရွိရမည့္ 3.3v/3.4v တို့အစား 3.6v/3.7v တို႔ကိုသာေတြ႔ရွိျခင္း။ တခ်ိဳ႕စက္
မ်ားတြင္amp တက္လိုက္က်လိုက္ရွိေနျပီး ရုတ္တရက္ၾကည့္လွ်င္စက္နိဳးသည္ဟုထင္ရေသာ္လည္း
Display ရုပ္မေပၚသည့္အခါ backlight အပိုင္းကို လြဲမွားစြာ ကိုင္တြယ္မိျခင္းေၾကာင့္အဆင္မေျပ
သည္ မ်ားၾကံဳရသည့္အတြက္ cpu ႏွင့္ emmc အပိုင္းသို႔ volt ထြက္စစ္ၾကည့္၇ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
တခ်ိဳ႕ေသာစက္မ်ားတြင္power ic ဝန္းက်င္တြင္ 3.6v,3.7v ကိုသာ ေတြ႕ရျပီး0v ေျပာင္းရမည့္ transistorငုတ္တြင္လည္းမည္သည့္voltမွမေတြ႕ပဲရွိေနျပီးpowerခလုတ္တြင္1,4vထြက္ျပီးpower
နိဳးလွ်င္0.3ampေလာက္တက္ျပီးျပန္လႊတ္လွ်င္ampျပန္က်ေသာစက္မ်ားသည္ 
poweric reheat လုပ္ျခင္းႏွင့္ေျဖရွင္းနိဳင္ေသာ္လည္း မ်ားေသာအားျဖင့္ crystal မဆြဲေတာ့သည့္အတြက္ power ic လဲမွသာလွ်င္ ေကာင္းသည္ကိုေတြ႕ရပါသည္။

အခုလို သေဘာကို နားလည္ျပီဆိုရင္ေတာ့ မိမိကိုင္ေသာစက္သည္ နိဳးမည္။မနိဳးဘူးဟူေသာ
သေဘာကို ရျပီဟု ထင္ပါသည္။ထိုက္သင့္သေလာက္နားလည္သြားသည္ႏွင့္ မည္သည့္စက္ကို
မဆို ခ်င့္ခ်ိန္စြာ ကိုင္နိဳင္လာလိမ့္မည္ဟုယံုၾကည္ပါသည္။တတ္သေလာက္ေတြ႔ သေလာက္သာ ျပန္ရွယ္ေပးေသာေၾကာင့္ အမွားပါခဲ့သည္ရွိေသာ္ ျပန္လည္ အၾကံျပဳေပးႏုိင္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။

မွတ္ခ်က္။   ။ယခု နမူနာ ျပထားေသာ ပုံမ်ားမွာ Hawei U8825 ၏ circuit မ်ားျဖစ္ပါသည္။
 
 ref : http://mobilechannelteam.blogspot.com


0 comments:

Post a Comment