Wednesday, June 10, 2015


ဒိုေဂ္ဆႏ္း ေရးတဲ့ ေခတ္ေပၚေမာ္ေတာၠား ်ပဳ်ပငၴိႏ္းသိမ္းနၫ္းလၾကၥဲ စာအုပ္်ဖစၸါတယ္.. Myanmar M&E Engineer Group မြာ Saw Eddie တငၴားတာေၾတ႕လို႔ ်ပႏႅၫၼြ္ေဝလိုကၸါတယ္.. အပိုင္း (၁) နဲ႔ အပိုင္း (၂) ဆိုၿပီး (၂) အုပ္်ဖစၸါတယ္... ကားပိုငၧိဳငၴားသူမ္ား၊ ကား်ပငၧငၴိႏ္းသိမ္းနၫ္းကို ေလ့လာေနသူမ္ားအ်ပင္ Mechanical Engineer မ္ားပါ ေလ့လာသင့္တဲ့ စာအုပ္ေကာင္း ်ဖစၸါတယ္..
-
ဒိုေဂ်ဆန္း ေရးတဲ့ ေခတ္ေပၚေမာ္ေတာ္ကား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းနည္းလက္စြဲ စာအုပ္ျဖစ္ပါတယ္.. Myanmar M&E Engineer Group မွာ Saw Eddie တင္ထားတာေတြ႕လို႔ ျပန္လည္မၽွေဝလိုက္ပါတယ္.. အပိုင္း (၁) နဲ႔ အပိုင္း (၂) ဆိုၿပီး (၂) အုပ္ျဖစ္ပါတယ္... ကားပိုင္ဆိုင္ထားသူမ်ား၊ ကားျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းနည္းကို ေလ့လာေနသူမ်ားအျပင္ Mechanical Engineer မ်ားပါ ေလ့လာသင့္တဲ့ စာအုပ္ေကာင္း ျဖစ္ပါတယ္.. ]

အဆင္ေ်ပပါေစ..

ေမာင္ေပါက္< Knowledge Note >
www.maungpauk.orgCar Care Part (I) : 63.26 Mb

UserCloud Download Link

Mediafire Download Link

**
Car Care Part (II) : 40.08 Mb

UserCloud Download Link

Mediafire Download Link
0 comments:

Post a Comment