Tuesday, July 21, 2015Samsung ဖုန္းအမ်ားစုမွာျဖစ္တက္တဲ့ Charger ERROR ေျဖရွင္းနည္းေလးမွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္ cbကေမးထားတဲ့
 ေဘာ္ေဘာ္မ်ားအတြက္နဲ႔ hardware ပိုင္းခုမွစတင္ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ ERROR 
အေျဖရွာႏိုင္ေစရန္ရည္ရြယ္လိုက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္ကေလးအထာေလးေတြမို႔လို႔ဆရာသမားမ်ားေက်ာ္ခြသြားေပးပါ 

သိထားတာေလးကိုျပန္လည္မွ်ေဝတာျဖစ္လို႔ အမွားရွိရင္ခြင့္လႊတ္ပါ လိုအပ္ခ်က္ရွိရင္လမ္းညႊန္ေပးပါ 

ဆရာမ်ားအားလံုးကိုရိုေသေလးစားလွ်က္ 

၁။battery အားအျပည့္ရွိပါလွ်က္ power key ႏွိပ္လွ်င္ ပါဝါမပြင့္ဘဲbattery အားမရွိဟုျပေသာအခါ

၂။charger ၾကိဳးတပ္၍battery သြင္းသည့္အခါ battery ရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္တက္မလာျခင္ ႏွင့္ battery 

ရွိအားမ်ားေလွ်ာ့သြားျခင္း

၃။အားသြင္းၾကိဳးမထိုးဘဲ အားသြင္းေနသည့္သေကၤတျပျခင္း ႏွင့္ အားသြင္းၾကိဳးထိုးထားေသာ္လည္း 

အားဝင္သည့္ သေကၤတမျပျခင္း

၄။အားသြင္းၾကိဳးထိုးလွ်င္ပါဝါပိတ္သြားျခင္း resedက်ျခင္း

၅။power key ႏွိပ္လွ်င္ပါဝါမတက္ျခင္း [key ခလုပ္ကိုဦးစြာစစ္ေဆးပါ

စသည့္ျပသနာမ်ားၾကံဳေတြ႔လာလွ်င္
Samsung ဖုန္းအမ်ားစုဟာ battery မွလာေသာ vol မ်ားဟာ pw ic ကို တိုက္ရိုက္မသြားဘဲ charger ic 
မွတဆင့္ခြဲထြက္ကာ pw ic သို႔ တဆင့္ခံသြားသည့္ဟု သိရွိထားပါသည္

ထို႔ေၾကာင့္ အျခားဖုန္းမ်ားသည္ charger ic ျဖဳတ္ထားလွ်င္လည္း အားသြင္းမရျခင္းမွလြဲ၍ ပါဝါပြင္ျပီး 

ပံုမွန္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္ 

Samsung ဖုန္းအမ်ားစုကေတာ့ charger ic ျဖဳတ္ထားလွ်င္ ပါဝါႏိုးေတာ့မည္မဟုတ္ပါ note 3 ဆိုလွ်င္ USB

 ေခါင္းဆားေပါက္ျခင္း အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ usb ေခါင္းမွခဲမ်ားပူးသြားပါက ပါဝါမႏိုးပါ လက္ေတြ႔ၾကံဳဖူးတာပါ

အားလံုးကိုျခံဳငံုျပီးေျဖရွင္းၾကည့္ပါမယ္

ပထမအဆင့္ usb ေခါင္းကိုစစ္ပါ တင္နာျဖင့္တိုက္ေဆးပါ usb ရဲ႔ ပင္ငုတ္ေလးမ်ား ဘုတ္ျပားႏွင့္ထိမထိစစ္ေဆးပါ usb
 ေခါင္းမေကာင္းလွ်င္ အသစ္လဲရေတာ့မည္ဆိုပါက usb ေခါင္းအနီးတဝိုက္တြင္ရွိေသာ ic ေလးမ်ားမထိခိုက္ေစရန္ 
မီးခံတိပ္ပတ္ျပီးမွ မီးခံတိပ္မရွိပါက အပူခံသံျပားခြံေလးမ်ားျဖင့္ေသခ်ာဖုံုးအုပ္ျပီး မွ ေခါင္းလဲဖို႔စဥ္းစားပါ usb ေခါင္းလဲတာ

ေဘးက ic ေလးမ်ားကို အပူဒဏ္မကာကြယ္မိလို႔ ေလွ်ာ့က်သြားျခင္း ပါဝါေသသြားျခင္းမ်ားမျဖစ္ရေအာင္လို႔ပါ
 ကာကြယ္မႈျပီးျပီဆိုလွ်င္ heater 4.5 air 2.5 ေလာက္ခ်ိန္ျပီး ထင္းရူးဆီသန္႔မ်ားမ်ားထည့္ကာ အပူေပးပါ usb
 ေခါင္းကိုအတင္းမဆြဲပါႏွင့္ ေအာက္ေျခငုတ္မ်ားပဲ့ပါသြားမည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ ထိန္းျပီးမွအသာအယာမထုပ္ပါ usb အသစ္ကို
 ဘုတ္ျပားအထိုင္တြင္ ေသခ်ာစြာခ်ိန္ထည့္ျပီး gun ျဖင့္ ေျခငုတ္ေလးမ်ားကိုခဲတို႔ပါ 
ပင္ငုတ္ေလးေတြကိုလည္းေသခ်ာထိစပ္ေအာင္ ခဲတို႔ပါ usb ေခါင္း ေကာင္းမေကာင္းစစ္လိုလွ်င္ အားသြင္းၾကိဳးထိုျပီး 
ဘယ္ညာအစြန္ႏွစ္ငုတ္ကို မီတာျဖင့္တိုင္းပါ 3.7 သို႔ 4.5 စသျဖင့္ vol ထြက္ရွိလွ်င္ usb ေခါင္းေကာင္းတာေသခ်ာပါျပီ

usbေခါင္းလဲရံုျဖင္ အထက္ပါerror အမ်ားစုေျဖရွင္းႏိုင္ပါတယ္

ဒုတိယအဆင့္ usb ပင္ေခ်ာင္းမွထြက္လာတဲ့ ပင္ငုတ္၅ခုသို႔မဟုတ္၇ခု တို႔၏လမ္းေၾကာင္းပ်က္ေတာက္မႈရွိမရွိကိုစစ္ေဆးပါ
 ျပက္ေတာက္လမ္းေၾကာင္းအား jumper ေလးျဖင့္ခုန္လိုက္ပါ ထိုလမ္းေၾကာင္းရွိ dioud ႏွင့္ C ေလးမ်ား
ကြိဳင္ေလးမ်ားမေကာင္းပါက အထက္ပါerror မ်ားၾကံဳေတြ႔ရတက္ပါသည္ မီတာျဖင့္တိုင္၍စစ္ေဆးကာ မေကာင္းေသာ 
Cေလးမ်ား dioud ကြိဳင္တို႔ကို အမ်ိဳးအစားတူတာေလးမ်ားကို အစားထိုးၾကည့္ပါ C ႏွင့္ dioud ကြိဳင္ေလးမ်ားကို လဲရံုျဖင့္ 
အထက္ပါ error အခ်ိဳ႔ကိုေျဖရွင္းႏိုင္ပါတယ္

တတိယအဆင့္ charger ic ကိုစစ္ေဆးရပါမည္ အဓိကအက်ဆံုးအရာလည္းျဖစ္ပါသည္ ေရဝင္းျခင္း

 ေခ်ြးေငြ႔ရိုက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ic ရွိခဲမ်ားဆားေပါက္ျခင္းျဖစ္တက္ပါသည္ charger ic 

အတြင္ငုတ္မ်ားပူးေနျခင္းအေျခငုတ္မ်ားပ်က္ေတာက္ျခင္း တို႔႔ေၾကာင့္ အထက္ပါerror မ်ားျဖစ္ေပၚလာရျခင္းျဖစ္ပါသည္

 ေျဖရွင္းဖို႔ကေတာ ထင္းရူးဆီသန္႔အနည္းငယ္ ic ေဘးပတ္လည္တြင္ခ်ကာ air heater ျဖင့္အပူေပးၾကည့္ပါ 

ဇာကနာျဖင့္အနည္းငယ္တုန္ၾကည့္ပါ အဆင္ေျပတက္ပါသည္ မရမွ charger icကိုျဖဳတ္ကာ 

ခဲျပန္ေလာင္း၍ျပန္ထိုင္ေပးရပါမည္ က်ြန္ေတာ္ၾကံဳေတြ႔ရသေလာက္ samsung charger ic မ်ားသည္ 

ခဲေလာင္ျပန္ထိုင္လွ်င္အမ်ားဆံုးအဆငိေျပၾကပါသည္ Cေလးေတြေလွ်ာ့မက်ဘဲ charger ic 

အရမ္းပူမွသာလွ်င္အသစ္လဲလွယ္ရပါသည္


ဒီအဆင့္ေရာက္သည္အထိ အထက္ပါerror မေျဖရွင္းႏိုင္ေသးပါက pw ic သို႔ ထက္မံခ်ီတက္ရပါမည္ အခ်ိန္အားလွ်င္ 

ဆက္လက္ေရးသားေပးပါမည္ အားလံုးကိုေလးစားလွ်က္

0 comments:

Post a Comment